Vad kan Alternativ till Våld erbjuda dig?

Vi erbjuder

• Rådgivning, stöd och hjälp
• Krisbearbetning
• Behandling individuellt och/eller i grupp

Till dig som utsätts eller har varit utsatt för våld i nära relation:

Du får ett utrymme där du kan bearbeta dina upplevelser. Vi medvetandegör våldet och de beteendemönster som våldet medfört. Vi hjälper dig att bearbeta de känslor som vålder orsakat och du får en möjlighet att se framtiden ur ett ljusare perspektiv.

Till dig som utövar våld i nära relation:

Vi hjälper dig att förstå vad som är våld i nära relation och medvetandegör de beteendemönster du har. Vi hjälper dig till en medvetenhet och förståelse av de känslor som orsakar och föregår våldet. Vi ger dig utrymme till bearbetning av de känslor som våldet medför och ger dig möjlighet till alternativa beteendemönster.

Till barn och ungdomar som bevittnat våld:

Barn och ungdomar som lever i en familj där det förekommer fysiskt och/eller psykiskt våld, eller som själva utsätts för våld, lever i en mycket påfrestande miljö. Lever du under sådana omständigheter är det vanligt att du undrar varför det är bråk hos just dig. Det är jobbigt att gå och vara orolig för att det skall hända något hemma.

Vi på Alternativ till Våld ger dig en möjlighet att tillsammans med en egen behandlare prata om det du har upplevt. Det är din egna upplevelse vi pratar om och din förälder/föräldrar är endast med vid det inledande samtalet.

Gruppbehandling:

Gruppverksamhet ser vi som en viktig del av behandlingen och de som deltagit i liknande verksamhet säger sig ha haft ett stort utbyte av det. Att verkligen få chansen att känna att man inte är ensam om sin situation kan göra att man känner sig stärkt. Vi erbjuder i nuläget såväl kvinnogrupp, mansgrupp samt barngrupp.

Tystnadsplikt:

Vi har tystnadsplikt vilket innebär att det du säger i samtal med din behandlare inte lämnas ut till någon utomstående. Ingen registrering görs.

Vi har anmälningsskyldighet vilket innebär att om vi i samtal får veta något som gör att vi känner oro för ett barns situation, är skyldiga att anmäla denna oro till socialtjänsten.


Kontakten med oss är kostnadsfri.


Läs mer om olika typer av våld.

 

.