xxxx


Våldets olika ansikten


Våldet kan finnas i olika slags relationer såsom mellan makar, sambor, särbor, föräldrar och barn, mellan släktingar och andra närstående. Våldet finns i såväl hetero- som homosexuella förhållanden.

Det vanliga är att det talas om män som utövar våld i nära relationer. Självklart kan även detta problem finnas hos kvinnor, där kvinnan känner att hon inte kan kontrollera sinaggressivitet vilket i sin tur kan leda till att hon använder sig av någon form av våld gentemot sin partner eller sina barn.

Fysiskt våld:

• Våld som riktar sig direkt mot den andre,
exempelvis slag, knuffar, örfilar, att gripa tag i, slå någon med ett föremål e t c.

Psykiskt våld:

• Direkta hot om våld och våldsamma konsekvenser
• Indirekt riktat hot mot annan närstående, husdjur eller egendom
• Degraderande och förödmjukande beteende, kontroll, utagerande svartsjuka, isolering, fientlig och nedlåtande hållning
• Hot om att begå självmord

Sexuellt våld:

• Bli tvingad att delta i eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja
• ”Tjatsex”, exempelvis att man går med på sex för att avvärja en otrevlig situation som
skulle kunna utmynna i våld
• Försoningssex, där mannen kan se det som en positiv sexuell upplevelse efter ett gräl, men där kvinnan snarare kan uppleva det som ett övergrepp

Detta kan Alternativ till Våld erbjuda dig.

Materiellt våld:

• Inredning i hemmet slås sönder, föremål kastas och slås sönder, kläder och andra personliga tillhörigheter bränns eller klipps sönder

Latent våld:

• Stark ilska och aggressivitet som inte är uttalad, kan exempelvis visa sig genom kroppsspråket
• Skapar stor otrygghet och rädsla hos den andre

Hedersrelaterat våld:

Vi vänder oss till dig som…
• Utsatts för hot eller tvingats gifta dig mot din vilja
• Tvingats förneka din sexualitet eller sexuella läggning
• Känner att du inte kan leva efter dina egna tankar, känslor och normer
• Som har önskningar som går emot familjens vilja